Densetsu no Starfy 3/Credits

From Starfy Wiki
Jump to navigationJump to search

Below are the Staff Credits from Densetsu no Starfy 3; split into Staff Roll 1 and Staff Roll 2.

Staff Roll 1 lists the actual names of the staff, while Staff Roll 2 lists nicknames of the staff.

Staff Roll 1

Below are the Staff Credits from Staff Roll 1.

Conception

 • Tatsuhiro Takasago
 • Naoya Ikeda

Main Programming

 • Satoshi Nakajima
 • Kouichi Kitano

Programming

 • Shinya Morimoto
 • Shigemitsu Miura
 • Kazuya Watanabe
 • Takashi Miyashita

Main Design

Design

 • Atsushi Okamoto
 • Yuri Mitsutake
 • Mika Nishitsuji

Package Edition

 • Yasuko Takahashi

Manual Edition

 • Yoshinori Oda

Music

Special Thanks

 • Kenta Egami
 • Erika Hara
 • Yousuke Tomikawa
 • Akihiro Ikawa
 • Yoshihiro Kanazawa
 • Keiko Takeoka
 • Shuuichi Narusawa
 • Super Mario Club

Director

Producer

General Producer

Executive Producer

End message

TOSE
Presented by Nintendo

Staff Roll 2

Below are the Staff Credits from Staff Roll 2.

Conception

 • Gattū Takasago
 • 4sama Ikeda

Main Programming

 • Nakajimagou
 • Shinsekai no Kitano

Programming

 • Morimoto Azamuiteru
 • 758ーShigemitsu
 • Sakkāi no Chinowatanabe
 • Legend of Miyashita

Main Design

 • Ohirunechuu Shinoki

Design

 • Atsushi Mekamoto
 • Yuri☆ Mittake
 • Yumenoshimanomikan

Package Edition

 • Takahamushokichou

Manual Edition

 • Namamijanpu☆Oda

Music

 • Iwamotonbo no Megane

Special Thanks

 • Kenta Koujou
 • Erī Oekaki
 • Sousui Chīmutomī
 • Nanchatte☆Ikawa
 • Kanazawa Henondoubutsu
 • Ekimade10Kirokeiko
 • Shuttan Narusawa
 • Marikura 1Kai

Director

 • Meifan Imai
 • Azuhamusouchou

Producer

 • Yasuhiro Baikā
 • Shakotan Yamagami

General Producer

 • Jōmu Kondō

Executive Producer

 • Shachō Iwata

End message

TOSE
Presented by Nintendo